persondatapolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra organisationens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Festivaldirektør Jan Samuelsen er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte organisationens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Sarah Staalhøj
Adresse: Slagtehusgade 30, 1715 København V.
Telefonnr.:
60 63 10 22
Mail:
sarah@talktown.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 1. Oplysninger om medarrangører:
 • Almindelige person- og kontaktoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • CVR. numre eller CPR. numre (bruges kun til fakturering)
 1.  Oplysninger om frivillige:
 • Almindelige person- og kontaktoplysninger: navn, telefonnummer, e-mail.
 • Hvis relevant, oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)
 • Evt. oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til organisationen

 

Her indsamler vi oplysningerne fra

Normalt får vi oplysninger fra dig, men i nogle tilfælde kan det være fra andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder – fx nødvendige skatteoplysninger ved fakturering eller udbetaling af honorar
 • Sociale medier eller andre kanaler, som er offentligt tilgængelige

 

Talk Towns formål med at indhente dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som organisation har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om medarrangørerne er:

 • At vi kan opkræve gebyrer, sende fakturaer og nyhedsbreve
 • At vi kan drive organisationens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser, som medarrangørerne har bestilt
 • At administrere relationen til organisationen

Formålene med at behandle oplysninger om organisationens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i organisationen
 • At vi har overblik over, og kan udvikle, de frivilliges erfaringer og kompetencer – herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven – fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre), som arbejder med børn under 15 år
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelse, refusion og lignende
 • At administrere de frivilliges relation til organisationen

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler oplysninger om medarrangørerne, sker det alene på baggrund af organisationens berettigede og legitime interesser, som er:

 • At medarrangørerne kan opfylde deres forpligtelser som medarrangører, herunder at betale gebyr mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter for medarrangørerne
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i organisationen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked herom. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder/værge. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 selv give samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for organisationen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medarrangør, samarbejdspartner, frivillig eller webbruger. Medarrangører: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter samarbejdet er ophørt. Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde er ophørt. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medarrangører, frivillige og webbrugere til statistik og lignende.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du jvf. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – hvilket er det, vi oplyser dig om i denne privalivspolitik (som organisation har vi oplysningspligt)
 • Ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til  dataportalitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. Henvender du dig til os med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning, så hurtigt som muligt.

 

Klagemuligheder

Du kan indgive klage til tilsynsmyndigheden – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre organisationens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du, som stadig er en del af databasen, modtage en meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. Sidst opdateret: 2. oktober 2018

X